طلاق غیابی چه شرایطی دارد؟

شرایط طلاق غیابی

 

 

طلاق غیابی


طلاق غیابی نوعی از طلاق است که در آن یکی از طرفین بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند و شخص دوم در غیاب دیگری غیبت او را به دادگاه اعلام نماید. دادگاه بر اساس شرایط و قوانین موجود رای به انجام طلاق بدون حضور یکی از طرفین دهد.

مطابق مواد 1020،1021،1022،پ که در مورد نحوه و شرایط مفقود شدن فرد را در مناطق و شرایط مختلف بیان میکند. در ماده 1023 به نحوه ی  صدور حکم موت فرضی اشاره مینماید مطابق این ماده اگر محکمه بخواهد حکم موت فرضی صادر نماید باید سه مرحله یا سه نوبت در اگهی های محلی یا کثیرالانتشار به فاصله ی یک ماه اعلام نماید تا افراد مطلع از اخرین وضعیت فرد اطلاعات و اخبار خود را در اختیار دادگاه قرار دهند.  اگر بعد از انتشار اگهی در سه نوبت و با گذشت یک سال از اولین اگهی خبری از شخص بدست نیاید، دادگاه اقدام به صدور حکم موت فرضی می نماید. و بر این اساس زوجه میتواند درخواست طلاق غیابی را به دادگاه بدهد در ضمن اگر زوج به مدت 4 سال غایب باشد و هیچ خبری از او نباشد دادگاه با درخواست زوجه اقدام به صدور رای به طلاق غیابی مینماید.

طلاق غیابی به این صورت است که هر گاه مرد مجهول المکان باشد، زن می‌تواند طلاق گرفته و از مرد جدا شود. البته برای تایید مجهول المکان بودن شوهر، زن باید در دادخواست طلاق غیابی نشانی حضور شوهر را مشخص کند. در صورتی که مرد شناسایی نشود، از طریق روزنامه کثیرالانتشار آگهی به چاپ خواهد رسید تا افرادی اگر اطلاعاتی از فرد غایب دارند، به دادگاه آمده و اطلاعاتی ارائه دهند.

شایان ذکر بوده که اگر خواهان طلاق غیابی موفق به یافتن نشانی خوانده نشود، دادگاه دستور خواهد داد تا در روزنامه کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی منتشر شود. تاریخ انتشار آن نباید کمتر از یک ماه باشد.

پس از مراحل فوق به خوانده دعوای طلاق غیابی ابلاغ قانونی ارائه می‌شود تا در دادگاه حضور بیابد. اگر پس از این مرحله دو بار اخطاری صورت گیرد و اتفاقی رخ ندهد، قاضی می‌تواند رای طلاق را صادر کرده و در سوی دیگر یکی از طرفین همچنان در دادگاه حضور نیابند، قاضی نماینده‌ای را معرفی کرده تا صیغه طلاق بدون حضور فرد ، جاری شود.

طلاق غیابی و شرایط آن ، طلاقی است که بدون حضور یکی از طرفین زوج انجام می‌گیرد. البته برای رای طلاق غیابی می‌بایست محرز شود که یکی از طرفین غایب است و باید طلاق به صورت غیابی انجام گیرد.

 

تلگرام

 

 

 

طلاق غیابی توسط مرد


همچنین در صورت اتفاق این ماجرا برای زن ؛ یعنی اینکه زن مجهول المکان باشد، مرد قادر است تا زن را غیابی طلاق دهد. به نوعی در طلاق غیابی هر دو طرفین در صورت اثبات، طلاق را می‌توانند اجرا کنند. در شرایط معمولی مرد به راحتی می‌تواند طلاق دهد اما زن باید دلایلی داشته باشد.

گذشته از آن در طلاق به درخواست زن ، اگر زن نشانی واهی برای مرد دهد، مرد می‌تواند در زمینه طلاق صورت گرفته، واخواهی کند. شایان ذکر است این مسائل برای زوجین ساکن خارج از کشور به صورتی است که اگر زن در خارج کشور باشد و مرد هم مجهول المکان محسوب شود، زن با به کارگیری وکیل ایرانی، طلاق غیابی را در ایران انجام خواهد داد.

پس از صورت گرفتن طلاق غیابی و سپری شدن زمان عده، زن در صورت باکره بودن بدون اجازه پدر یا جد پدری قادر است تا ازدواج مجددی داشته باشد و به عقد فرد دیگری درآید. بنابراین ازدواج مجدد به سادگی انجام خواهد گرفت و نیازی به اجازه افرادی نیست و زن باکره می‌تواند به سادگی مجددا ازدواجی داشته باشد.

 

 

نکته طلاق غیابی یکی از انواع طلاق نیست و به خاطر تشریفات قانونی ، طلاق غیابی نامیده می شود. ممکن است طلاق غیابی به شکل رجعی یا بائن باشد.

 

 

 

بدانید  بدانید و آگاه باشید : عده طلاق و مدت زمان آن

 

 

چرا طلاق را به صورت غیابی می‌گیرند؟


در طلاق غیابی برخی موارد قابل مشاهده و بررسی است ؛ یکی از طرفین مجهول المکان شده ؛ طبق ماده 1103 قانون مدنی، زن و مرد باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در حال زندگی ندارند و در جای دیگر طبق ماده 1106، مرد می‌بایست نفقه‌ای به همسرش پرداخت کند و از پرداخت آن سر باز می زند.

بنابراین باید بدانیم که این طلاق تایید شده بوده اما برخی آن را طلاق مناسبی نمی‌دانند. در حقیقت یک طلاق تایید شده است و کارشناسان دادگستری آن را یکی از آخرین راه‌ها برای جدایی زوجین می‌دانند. زیرا زوجین ممکن است راهی جز طلاق نداشته و نیاز پیدا کنند که به طور حتم جدا شوند. شایان ذکر است که این نوع طلاق بیشتر در مواقعی به وجود می‌آید که یکی از زوج‌ها به دلایلی در زندگی حضور نداشته و غایب می‌شود.

همانطور که از نام این نوع طلاق پیدا است، باید حتما یکی از طرفین غیبت داشته باشد تا دادگاه رای بر طلاق غیابی دهد. بنابراین یکی از انواع طلاق‌هایی بوده که رایج است و محدودیتی در آن وجود ندارد.

 

 

 

مهریه در طلاق غیابی

 

 

 

مهریه طلاق غیابی


حق مهریه برای زوجه حقی بوده که به هیچ عنوان زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن امتناع نماید مگر آنکه زن خودش با بخشیدن آن این حق را از خود سلب کند.

پس زن به مجرد عقد نکاح صاحب حقی می گردد که هر زمانی بخواهد بتواند آن را طلب کند. اما در عرف ما این گونه بوده که زوجه زمانی نسبت به گرفتن مهریه خود اقدام نموده که تصمیم خود را به جدایی از همسرش گرفته باشد و با طرح دعوی مطالبه مهریه ، خواهان دریافت آن می باشد.

اما فرضی را در نظر بگیرید که زوجه خواستار مطالبه مهریه خود از دادگاه صالح باشد و همزمان با طرح دعوی طلاق علیه همسرش طرح دعوی مطالبه مهریه نیز نموده باشد. اما زوج علی رغم آنکه حضورش در زمان اجرای حکم طلاق الزامی بوده در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه را هم جهت اعلام به حضور خود به دادگاه صادر نکرده باشد. در این حالت اعلام کردیم دادگاه در رابطه با طلاق حکم به صدور طلاق غیابی می نماید.

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر درباره طلاق غیابی و شرایط آن ، با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

 

 

 

 

اینستاگرام

 

 

 

 اما سوال اینجاست وقتی امکان دسترسی به زوج نبوده و زوج مفقود بوده است و یا  با عدم حضور خود در جلسه دادگاه عدم تمایل خود را نسبت به طلاق دادن و پرداخت مهریه زوجه اعلام داشته است پس چگونه زن باید اقدام به دریافت مهریه خود بنماید ؟

 

در این فرض چند حالت پیش می آید


*زوجه به علت مفقود بودن شوهر خود، طی مراتب قانونی که لازمه صدور حکم طلاق غیابی بوده، می تواند خواستار مطالبه مهریه خود به سبب حکم صادره باشد. به بیان دیگر وقتی زوجه مهریه خود را از همسرش طلب کند؛ در این حالت که مرد غایب بوده و امکان دسترسی به او نیست زوجه می تواند به صورت غیر مستقیم خواستار طلب مهریه خود باشد.

بدین گونه که زوجه می تواند از دادگاه درخواست استعلام نسبت به حساب های بانکی زوج ، اموال و دارایی هایی که متعلق به او بوده و قابلیت توقیف داشته است را تقاضا نماید. بدین طریق طلب خود را به میزان مهریه تعیین شده دریافت نماید.

* زوجه در قالب داشتن وکالت تام در امر طلاق، بدون آنکه نیازی به اثبات دلایل موجه، برای تقاضای صدور حکم طلاق، به دادگاه داشته باشد، می تواند بدون آنکه نیازی به حضور زوج بوده باشد، نسبت به امر طلاق، به طرفیت او اقدام بنماید. در اینجا با اینکه زوج حضور نداشته است اما مصداق طلاق ، طلاق غیابی نبوده و زوجه بنا بر توافق صورت گرفته می تواند تقاضای مهریه خود را بنماید.

و حتی در فرضی که طلاق به درخواست زوج بوده باشد و زوجه در جلسات دادرسی حضور نیابد و رای صادره به صورت غیابی صادر گردد، در این وضعیت هم با آنکه طلاق به صورت غیابی بوده اما مرد مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه بوده است و تا زمانی که آن را پرداخت ننماید، حکم طلاق به ثبت نخواهد رسید.

 

نکته مصادیق عسر و حرج از طلاق غیابی احکام متفاوتی دارد که در ماده ی 1130 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

 

 

پرسش های شما ؛ پاسخ های ما


سوال آیا در صورت صدور حکم موت فرضی و طلاق ، زوجه میتواند سهم الارث خودرا از دارایی شخص درخواست نماید؟

بله.. زیرا شخصی که موت فرضی او صادر میشود مانند کسی است که در قید حیات نیست و میتواند سهم الارث خود را از اموال او مطالبه نماید.

سوال آیا زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج درخواست طلاق بدهد؟

بله.. در صورت نپرداختن نفقه از سوی زوج ، زوجه میتواند دادخواست طلاق را به دادگاه بدهد هر چند زوج در پرداخت نفقه فقیر و تنگدست باشد.

سوال در صورت وقوع طلاق غیابی توسط مرد ، آیا مهریه به زن تعلق می گیرد؟

عدم پرداخت مهریه چند استثناء دارد که طلاق غیابی جزء آنها نیست و مرد باید مهریه را تمام و کمال بپردازد.

  مطالب اخیر

  موضوعات

  مشاوره سریع تلفنی

  چت مشاوره

  رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

  ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

  بازگشت به بخش ورود

  کد دریافتی را وارد نمایید.

  بازگشت به بخش ورود

  تغییر کلمه عبور

  تغییر کلمه عبور

  حساب کاربری من

  سفارشات

  مشاهده سفارش

  سبد خرید