انواع شرکتها در ایران

sodalaw.ir

 

در این نوشتار تمامی شرکت هایی که می توانید در ایران ثبت کنید را به صورت مختصر معرفی می کنیم و بی شک بعد از مطالعه دقیق این مقاله شما اطلاعات زیادی در مورد انواع شرکت ها کسب خواهید کرد. پس با گروه سودا اندیشان ستاره همراه باشید.

 

 

 

انواع شرکتهای موجود در ایران

 

شرکت های تجاری در ایران به هفت قسم تقسیم می شوند (طبق ماده ۲۰ قانون تجارت):

 

1.شرکت سهامی ( عام و خاص )
2. شرکت مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

شرکت سهامی عام

طبق قانون تجارت اصلاحی ماده ۴ بند الف به این صورت تعریف می شود < شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت های سهامی عام نامیده می شوند >. یا می توان به زبان ساده تر شرکت سهامی عام را شرکتی گفت با موضوع بازرگانی ( بلکه در موضوع آن موضوعی به غیر از بازرگانی قید شده باشد ) که سرمایه آن به سهام ، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین میشود. در شرکت سهامی عام ، تعد اد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامد اران ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در شرکت سهامی عام ، عبارت < شرکت سهامی عام > باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود و در کلیه اور اق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

شرکت سهامی خاص

طبق قانون تجارت اصلاحی ماده ۴ بند ب به این صورت تعریف می شود < شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرًا توسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند >. یا به زبان ساده تر شرکت سهامی خاص شرکتی است با موضوع بازرگانی (بلکه در موضوع آن موضوعی به غیر از بازرگانی قید شده باشد) که تمام سرمایه آن منحصرًا توسط مؤسسین ، تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان < شرکت سهامی خاص > باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت ، به طور روشن و خوانا قید شود.

 

شرکت با مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ به این صورت تعریف می شود: < شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.> یا به زبان ساده تر شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ؛ فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قبل و یا بعد از نام شرکت قید شود. در شرکت های مسئولیت محدود باید کلیه سرمایه تقویم شود و به مدیر عامل تحویل د اده شود و مدیر عامل اقرار به دریافت آن مبلغ کند.

 

 

شرکت تضامنی

طبق قانون تجارت اصلاحی ماده ۱۱۶ به این صورت تعریف می شود <شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود.> اگر دارایی شرکت برای تأئیدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک ازشرکاء مسئول پرد اخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.< در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لا اقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. اصو ًلا صرافی ها جزو این نوع شرکت می باشند.

 

 

شرکت مختلط غیرسهامی

طبق قانون تجارت ماده ۱۴۱ به این صورت تعریف می شود < شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی  بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن ، قید شود.> یعنی به عبارت ساده تر می توان گفت که یک شریک تضامنی دارد و یک شریک با مسئولیت محدود که هر کدام یک وظیفه در قبال سرمایه د ارند.

 

 

شرکت مختلط سهامی

طبق قانون تجار ۱۶۲ به این صورت تعریف می شود < شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کس ی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و رو ابط آن ها با یکدیگر تابع مقرر ات شرکت تضامنی خواهد بود.> در نام شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود و مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن می باشد.

 

 

شرکت نسبی

طبق قانون تجارت ماده ۱۸۳ به این صورت تعریف می شود < شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل میشود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذ اشته.> در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لا اقل اسم یکی از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) و (و برادران) ضروری است.

 

 

شرکت تعاونی

طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ به این صورت تعریف می شود < شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.> و همچنین طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ به این صورت تعریف می شود < شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذکر شده تشکیل می شود : ۱. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند. ۲. تقسیم نفع یا ضرر بین شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند. > یا به زبان ساده تر شرکت تعاونی شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه آن به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها ٫ سازمان ها ٫ شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ٫ بانک ها ، شهرد اری ها ، شوراهای اسلامی کشوری ٫ بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ٫ مضاربه ٫ مزارعه ٫ مساقات ٫ اجاره ٫ اجاره به شرط تملیک ٫ بیع شرط ٫ فروش اقساطی و صلح ٫ اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند ٫ بدون آن که عضو باشند.
تبصره : در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس تعاونی ، شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت ، تعیین خواهد شد ؛ سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق مادهی ۲۶ همان قانون < تعاونی های تولیدی ٫ شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ٫ دام داری ٫ دام پروری ٫ پرورش و صید ماهی ٫ شیلات ٫ صنعت ٫ معدن ٫ عمران شهری و روستایی و نظایر این ها فعالیت می نمایند> و به موجب ماده ی ۲۷ < تعاونی های توزیع ٫ عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.> تبصره ماده ی ۲۸ < تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند.>

مطالب اخیر

موضوعات

مشاوره سریع تلفنی

چت مشاوره

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید