اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی چیست و نحوه دریافت آن چیست؟

 

 

پلمپ دفاتر تجاری

 

اظهارنامه پلمپ دفاتر

عملیات مالی در شرکتها و بنگاههای اقتصادی بعد از تأیید مدیریت شرکت باید در دفاتری که قانون تعیین کرده است نگهداری شود. قانون برای نگهداری مراودات مالی شرکتها، دفاتری ارائه کرده و شرکت ها موظف هستند رویدادهای مالی خود را در این دفاتر ثبت نمایند. تمامی شرکتها درصورتیکه کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند. عدم اخذ، تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن مالیات شرکت خواهد شد. درصورتیکه شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به اداره مالیات، باید دفاتر پلمپ شده خود را تکمیل کند . در صورت عدم فعالیت در واقع دفاتر بهصورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم می شود. علت نامگذاری این دفاتر، به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکتها پلمپ میشوند.

 

دفاتر تجارتی

در قانون تجارت ایران برای سامان دادن به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی) تاجر، شرکت( داشتن دفاتر تجاری الزامی است. این دفاتر به اصطلاح دفاتر قانونی گفته میشود. دفاتر قانونی در واقع دفاتری هستند که بر اساس قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء باید آنها را داشته باشد. به این دفاتر، دفاتر تجارتی هم گفته میشود.

بعد از ثبت شرکت باید هرساله دو دفتر تحت عنوان دفاتر کل و روزنامه جهت ثبت نگارش رویدادهای مالی تهیه شود. تعداد صفحات این دفاتر )چند برگی( بر طبق نیاز مجموعه توسط پست درخواست داده می شود. سازمان ثبت شرکتها دفاتر را تنظیم و برای شرکت ارسال میکند. در سال اول، در همان سال و در سالهای آتی باید در سال قبل این درخواست صادر شود. این دفاتر یکی از مبناهای سازمان دارایی کل کشور جهت رسیدگی مالیاتی مودیان و تعیین مالیات مجموعه میباشد. در دفاتر قانونی نوع نگارش اطلاعات مالی حائز اهمیت است.

 

 

تعریف دفاتر قانونی

دفتر کل معمولاً سرجمع گردش حسابها و دفتر روزنامه معمولاً ریز گردش حسابهای مجموعه میباشد. به عبارت دیگر دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت میشوند. دفتر کل دفتری است که حسابها پس از طبقه بندی، بهطور جداگانه در آن نگهداری میشوند. این حسابها ممکن است بهصورت صفحات یک دفتر یا بهصورت کارتها و اوراق آزاد باشد.

 

دفاتر روزنامه و کل ، چطور پلمپ میشوند؟

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکتها انجام میگیرد. به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شمارهگذاری میشود. سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکتها در آن درج میشود. به این صورت، امکان هیچگونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت. در پایان هر سال مالی هم شرکت باید این دفترها را به اداره مالیات تحویل دهد. حتی اگر فعالیتی نداشته باشد و دفتر سفید باشد.بنابراین ابتدای سال مالی درخواست پلمپ دفاتر تجاری خود را در سامانه ثبت شرکتها درج میکنیم. بعد از ۲ الی ۳ هفته کاری این دفاتر به آدرسی که اعلام کردهایم پست خواهد شد و میتوانیم به سادگی آنها را پر کنیم.

 

در کنار شما هستیم <<<<<<>>>>>> سودا اندیشان ستاره

 

شیوه پر کردن دفتر باید به چه صورتی باشد؟

پس از آشنایی با این که پلمپ دفاتر چیست ، خوب است بدانیم این دفاتر چگونه باید تکمیل شوند و تاجران باید چه قواعدی را در پر کردن این دفاتر رعایت کنند. برخی از این قواعد عبارتند از:

کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکور باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص نوشته شود.

معمولا برای آنکه دفاتر روزنامه و کل، خط خوردگی پیدا نکنند، ابتدا این معاملات را درچرک نویس تنظیم کنید و پس از آنکه از درستی مبالغ و اطلاعات اطمینان حاصل شد، وارد دفاتر اصلی کنید. دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار میبرند، در صورتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شوند، بین تجار در امور تجاری سندیت خواهد داشت. در غیر این صورت علیه صاحب آن معتبر است) .قانون تجات ماده ۴۱ (بنابراین دقت لازم را برای تحریر پلمپ دفاتر تجاری به خرج دهید.

 

 

اگر دفاتر خود را پلمپ نکنیم چه اتفاقی میافتد؟
پس از دریافت این کد، میتواند مفاصا حساب مالیاتی خود را دریافت کند. در نتیجه اولین قدم برای این که شرکت نشان بدهد در امر مالیات شفاف است، ارائه این دفاتر است. به همین دلیل اگر دفاتر را ارائه نکند و یا ایراد و نقصی در آنها وجود داشته باشد، از طرف اداره امور مالیاتی، جریمه میشود.

 

 


*** با توجه به اینکه پلمب دفاتر هزینه چندانی برای شرکت ندارد، بهتر است در اول سال مالی نسبت به پلمب دفاتر اقدام کنید تا مشکلات مالیاتی برای شما به وجود نیاید حتی اگر شرکت شما فعالیتی نداشته باشد. ***


 

 

مدارک جهت اخذ پلمپ دفاتر

طبق مقررات برای اخذ پلمپ دفاتر قانونی، مدارکی مورد نیاز است که آن ها را در زیر برای شما شرح داده ایم:

1. مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت

2. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای شرکت “ در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه“

3. تهیه و تنظیم اظهارنامه پلمپ

4. انتخاب دفاتر

5. اسکن روزنامه رسمی تاسیس

6. اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات

7. مهرشرکت

8. نشانی دقیق شرکت

9. کد پستی شرکت

 

آخرین مهلت پلمپ دفاتر قانونی

اسفند ماه هر سال آخرین مهلت درخواست متقاضیان برای دفاتر قانونی سال مالی بعدی است. همزمان با این اقدام باید برای پلمپ دفاتر سال ملی بعد نیز اقدام کنید و تا قبل از پایان سال درخواست خود را به اداره ثبت تحویل دهید.این امر در مورد شرکتهایی که هنوز فعالیت خود را شروع نکردهاند نیز صادق است. در واقع عدم فعالیت شرکت ناظر به گذشته است و نمیتوان نسبت به آینده یا سال مالی بعد اعلام عدم فعالیت کرد. از طرفی عدم فعالیت شرکت باید در ۹ ماه اول سال مالی بعد یعنی مهلت قانونی تعیین شده اعلام شود و خارج از این بازه شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

 

بدانید و آگاه باشید : ثبت شرکت، چرا و چگونه؟

 

دلایل رد شدن دفاتر پلمپ

1. استفاده از دفاتر سال های قبل

2. ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی

3. ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یاشعبه شرکت

4. صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده

5. عدم ثبت یک یا چند فعالیت

6. تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات

7. درصورتی که دفاتر ازپلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد

 

عواقب عدم انجام پلمپ دفاتر چیست؟

با توجه به قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین رویه اداره مالیات در کلیه مناطق کشورمان، هر تاجری اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی موظف است نسبت به وظایف قانونی مالیاتی خود در زمان مقرر اقدامات لازم را به عمل آورد؛ که از جمله مهمترین این وظایف و اقدامات، اخذ پلمپ دفاتر قانونی ، تنظیم و تحریر این دفاتر طبق قانون، ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر )در حال حاضر برای اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال و برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال این فرصت وجود دارد تا اظهارنامه مالیاتی سال قبل تنظیم و ارسال گردد.(انجام این اقدامات طبق قانون و در موعد مقرر کاملا به نفع پرداخت کننده )مودی( مالیاتی خواهد بود. چرا که با توجه به ضرایب و مبالغ تعیین شده از طرف اداره کل مالیات، در آمدهای مودیان گرامی در هر سال تا حداکثر مبلغ معین اعلام شده، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود به شرط آنکه آن مودی به وظایف و تکالیف خود طبق قانون و در موعد مقرر عمل نموده باشد.

حال اگر تاجر یا شرکتی نسبت به اخذ پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام ننموده باشد یا هر یک از اقدامات ذکر شده را در موعد معین و طبق مقررات قانونی انجام نداده باشد، علاوه بر آنکه از معافیت مذکور بهره مند نمی شود، شامل پرداخت مالیات بصورت علی الراس نیز می شود که گاها مبالغ بسیار سنگینی است و طبیعتا هیچ شخص یا شرکتی تمایل ندارد که مالیات او بصورت علی الراس محاسبه شود.


 

 

پرسش های شما ، پاسخ های ما

1. پیامدهای عدم پلمپ دفاتر چیست ؟

برای اینکه یک شرکت بتواند کد اقتصادی بگیرد، باید دفاتر خود را پلمپ کرده باشد.

2. شرکتی که فعالیت ندارد، باید دفاتر قانونی را ذاخذ کند؟

پلمپ در هر صورت اجباری است، حتی اگر شرکت فعالیت نداشته باشد و یا عدم فعالیت خود را ثبت کرده باشد.

3. چه فعالیت هایی مرتبط با پلمب دفاتر هستند؟

علاوه بر اینکه برای دریافت کد اقتصادی نیازمند پلمپ دفاتر هستید، برخی از فعالیتهای دیگر نیز به ارائه این پلمپ احتیاج دارند. برای مثال برای دریافت کارت بازرگانی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند که پلمپ دفاتر را انجام دهند.

 

رضایی گفت:
اظهارنامه را شما ثبت می کنید؟
    مدیریت گفت:
    بله توسط وکلای ما انجام می شود
احمدرضا علیپور گفت:
پلمپ دفاتر چقدر طول میکشه برسه به دست ما؟؟
    سودا اندیشان ستاره گفت:
    سلام...
    در حدود 14 روز کاری

مطالب اخیر

موضوعات

مشاوره سریع تلفنی

چت مشاوره

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید